ETİK KURALLAR

ETİK KURALLAR

1. Dürüstlük 

Dürüstlük, doğruluk ve samimiyet Saf Grubu, etik ilkelerinin başında gelmekte ve iş ahlakı değerlerinin temelini oluşturmaktadır. Saf Grubu’nun, faaliyet gösterdiği her alanda görev alan tüm çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerin dürüstlük ilkesine uygun şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

2. Gizlilik 

Saf Grubu’nun en önem verdiği etik kurallarının başında; ticari sır, gizli bilgiler, proje detayları gibi, gizlilik gerektiren tüm özel bilgilerin korunması, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile onayları dışında paylaşılmaması prensibi vardır. Saf Grubu çalışanları ve ortakları, Saf Grubuna ait mali ve ticari sırları, rekabet gücünü zayıflatacak bilgileri, personel hakları ve bilgileri, iş ortaklarıyla olan anlaşmaları “gizlilik” kuralları çerçevesi içinde korumakla yükümlüdür. Bilgiler sadece görev kapsamı oranında ve şirket amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmalı, iş gereği edinilen bilgiler ve haiz olunan belgeler, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşılmamalıdır. Çalışanların şirket ile ilişkilerinin kesilmesi durumunda, görev ve pozisyonları itibariyle sahip oldukları her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir zaman kişisel avantaj sağlamaya yönelik kendi çıkarları doğrultusunda ve Saf Grup aleyhinde kullanmamaları, ayrıca;  Saf Grubu çalışanlarının, görev aldıkları grup şirketlerinin tamamında; 
  • Ücretlerin gizliliği prensibine uygun olarak kişisel ücret bilgilerini diğer çalışanlarla paylaşmamaları; 
  • Kendilerine tahsis edilen e-posta adresinin güvenliğinin korunması ve e-postasının bir başkası tarafından kullanılmasına izin vermemeleri, 
  • Ortak kullanılan bilgisayar ve tüm ekipmanları, bizzat güvenle korumaları, 
  • Bireysel kullanıcı adı ve şifreleri paylaşmamaları ve paylaşım talep etmemeleri beklenmektedir.

3. Adalet 

Saf Grubu, iş ortakları, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında; din, dil,  ırk, milliyet, cinsiyet ve sosyal statü gibi farklılıkları dikkate almamaktadır. Saf Grubu, çalışanları nezdinde de adalet ve güven duygusunun tesis edilmesine önem vermektedir. Bu kapsamda sorumlu tuttuğu Saf Grubu çalışanlarının da; tüm terfi, görev değişikliği ve işe alım kararları yalnızca işin gerekliliklerine göre; kişinin kabiliyeti, deneyimi, davranışı, iş performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak verilmektedir.

4. Çıkar Çatışması 

Saf Grubu çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı, görevleri esnasında çalıştıkları şirketin ve Saf Grubu’nun yararını korumalı ve görevlerini kötüye kullanmaya yönelik faaliyetler içinde olmamalıdırlar.  Çalışanlar; Saf Grubu’nun adını, kurumsal kimliğini, itibarını ve gücünü, kişisel fayda sağlamak için kullanmamalı; satın alma, satış ve diğer faaliyetlerden ve sözleşmelerden kişisel kazanç elde etmemelidirler. Saf Grubu etik kurallarınca; çalışanların şirketteki görevi sırası ya da sonrasında kendi adına şirket kurarak veya kişisel ilişkilerini kullanarak Saf Grubu’na tedarikçilik, temsilcilik, acentelik veya benzeri şekillerde çıkar sağlayacak işler içine girmesi yasaktır.

5. İlişkiler ve İletişim 

Saf Grubu’nun ticari ilişki içinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla ilişki ve iletişimi; profesyonellik, dürüstlük, ciddiyet, nezaket ve güvenilirlik ilkelerine dayandırılmaktadır. Bu kapsamda çalışanlar, her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınmalıdırlar. Profesyonel etik kurallarına ters düşen, sembolik değerde olduğuna dair şüphe bulunan hediye, para, mülk, bedava tatil ya da özel indirimler gibi jestler,  kabul ve teklif edilmemelidir.

6. Sorumluluklarımız

Saf Grubu, faaliyet gösterdiği her bölgede mevzuata uyumun yanı sıra, ilişkide bulunduğu tüm müşteri ve çalışanlar ile toplumun geneline karşı sorumluluk anlayışı ile hareket etmektedir.

Saf Grubu tarafından kamuya açıklanacak ve/ veya yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum ve mali tablo, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru ve şeffaf şekilde hazırlanmaktadır.

Saf Grubu, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesiyle hareket etmektedir. Müşterilerin haklarını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Saf Grubu, her zaman müşterileri için değer yaratmayı, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı hedeflemektedir. Saf Grubu, müşterileri ile olan tüm ilişkilerinde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunmakta, yanlış yönlendirmelerden kaçınmaktadır. .

Saf Grubu, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve uygun iş koşullarında görev yapmalarını sağlamaktadır. Saf Grubu; eğitim ve nitelikli istihdamın ayrılmaz bir bütün olduğu önem bilinci ile bu alanda her türlü imkanını seferber ederek çalışanlarının gelişimine yönelik yatırımları desteklemektedir. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda eşit olanaklar sunmakta, adil yönetim prensibi ile çalışan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak verilmesine özen göstermektedir.

Saf Grubu, fark yaratabildiği, rekabet avantajı yüksek, kârlı büyümeye odaklı sektörlerde sürdürülebilir iş kolları ve projelere odaklanmaktadır. Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranarak yükümlü olduğu konuları en kısa zamanda yerine getirmekte ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, giderilmesi ve çözüme ulaştırılması için azami gayreti göstermektedir. Saf Grubu tarafından alınan tüm kararlar ve işlemler, mevzuata uygun ve doğru bir şekilde iş ortaklarına bildirilmektedir. Saf Grubu şirketleri ile iş ortakları arasındaki ortak menfaatleri içeren iş ilişkileri, topluma yönelik sorumluluk bilincinde yürütülmektedir.

Saf Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde adil rekabet koşulları çerçevesinde rekabet etmektedir. Saf Grubu, doğru ve dürüst bir rekabetin, şirketin ve ilgili sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünü benimsemektedir ve bu doğrultuda faaliyetlerini, ürün performansı, gelişim ve hizmet kalitesine dayanan rekabet anlayışını teşvik ederek yönetmektedir.

Saf Grubu, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket ederek çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedeflemektedir.