KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması, Saf Grubu Şirketleri (Saf Grubu), iş ortakları yahut onun iştirakleri ve bağlı ortaklıkları (bundan sonra her biri birlikte yahut ayrı ayrı ‘Saf Grubu’ olarak anılacaktır) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami hassasiyet göstermektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla, Saf Grubu ve Saf Grubu’nun tüm iştiraklerini, bağlı ortaklıklarını ve ortaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak ortak olduğu yurt içindeki veya yurt dışındaki tüm şirketleri kapsamında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kanunun öngördüğü şekli ile işleyip korumakla yükümlüdür. 

İşbu Saf Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde;  Saf Grubu’nun veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta böylelikle Saf Grubu’nun, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Toplanabilecek Kişisel Verilerin Kapsamı: 

Saf Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Saf Grubu faaliyet alanları ile iletişim içinde olan kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır. Kanun kapsamında Saf Grubu’na dahil tüzel kişiler ayrı ayrı veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: 

Toplanan kişisel veriler; Saf Grubu ve ona bağlı iş ilişkisi bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Saf Grubu insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini; Saf Grubu’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ilgili “Kanun”un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir. 

Veriler, Saf Grubu’na bağlı bulunan tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler özelinde gereklilikleri belirlenmek üzere doğrudan, yapılan görüşmelerden; internet sitesi, sosyal medya mecraları, fuar ve organizasyonlar (eğitim, seminer ve benzeri kapsamdaki tüm organizasyonlar dahil), mobil uygulamalar ve benzeri yazılı, sözlü ve elektronik yollarla elde edilebileceği gibi Saf Grubu’nun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu her türlü kurum ve tüzel kişilerden (iş ortağı, tedarikçi, ajans, acenta, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın) de sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilebilmektedir. 

Tüm kişisel verileriniz, Saf Grubu nezdinde yer alan veri tabanında ilgili “Kanun”un 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanmakta ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle asla paylaşılmamaktadır. 

İşbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; ilgili “Kanun”un 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddesine göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince Saf Grubu tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilecektir.  

Kişisel Verilerin Aktarımı: 

Saf Grubu, toplanan kişisel verileri, ilgili “Kanun”un 5 ve 8. maddeleri uyarınca, mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde “Kullanıcı”nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek, atarabilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. 

Toplanan kişisel veriler; resmi kurum ve kuruluşlara, Saf Grubu’na dahil tüzel kişilerle, bu tüzel kişilerin hissedarları, bağlı işletmeleri ve iştirakleri, iş ortağı, tedarikçi, ajans, acenta, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer özel gerçek yahut tüzel kişiler ile mevzuat kapsamı oranında yurt dışında bulunan kamu kuruluşlarıyla ile ilgili “Kanun”un 9. Maddesi çerçevesinde paylaşılabilecektir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Saf Grubu ilgili “Kanun”un 11. Maddesi ve tümü kapsamında, kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı ve Saf Grubu’nun bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılması durumunda aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmış ise aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun olduğunu düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

1- Yazılı Olarak Başvuru: Islak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla; Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak yapılmalıdır.  Adres: Ayazma Cd. Papirus Plaza 37, 34406 İstanbul/Türkiye

2- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Adres: [email protected]